Program HERIe w Waszyngtonie

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na konferencji „Mechanika materiałów artystycznych i jej przyszłość w nauce o dziedzictwie” w Smithsonian Institution w Waszyngtonie.

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na konferencji „Mechanika materiałów artystycznych i jej przyszłość w nauce o dziedzictwie” w Smithsonian Institution w Waszyngtonie (24-25.10.2016) poświęconej mechanizmom uszkodzeń fizycznych materiałów, z których zbudowane są dzieła sztuki. Konferencję współorganizowały Instytut Konserwacji Muzealnej Smithsonian Institution oraz Wydział Konserwacji Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W trakcie prezentacji i dyskusji pokazano, jak opracowane w projekcie Heriverde oprogramowanie pomaga w podejmowaniu decyzji o racjonalnej ochronie zbiorów muzealnych na podstawie ilościowej oceny zagrożeń. Wszystkie przedstawione w czasie konferencji prezentacje zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie przygotowywanym przez Smithsonian Institution Scholarly Press.

pdfczytaj dalejzwiń

Ocena mikroklimatu w celu ochrony malarstwa tablicowego

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na warsztacie „Nauka o drewnie i technologia drewna II: warunki mikroklimatyczne służące ochronie malarstwa tablicowego”.

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano na warsztacie „Nauka o drewnie i technologia drewna II: warunki mikroklimatyczne służące ochronie malarstwa tablicowego” zorganizowanym przez Instytut „Stichting Restauratie Atelier Limburg” w Maastricht (20-21.10.2016) poświęconym ochronie drewna polichromowanego, szczególnie działaniom służącym ochronie obrazów na desce. Opracowane w projekcie Heriverde oprogramowanie wspiera ustalenie właściwego dla malarstwa tablicowego mikroklimatu na podstawie ilościowej oceny zagrożeń, co stanowi kluczowy element ochrony tej niezwykle cennej części dziedzictwa artystycznego.

pdfczytaj dalejzwiń

Konferencja poświęcona efektywności energetycznej

Osiągnięcia projektu HERIVERDE zaprezentowano na 2. Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Efektywności Energetycznej Budynków Zabytkowych, która odbyła 19-20 października w Brukseli.

Osiągnięcia projektu HERIVERDE zaprezentowano na 2. Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Efektywności Energetycznej Budynków Zabytkowych, która odbyła 19-20 października w Brukseli. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i najnowszych osiągnięć na polu poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych przy jednoczesnym zachowaniu ich historycznego charakteru, wartości, znaczenia i autentyczności. Wystąpienie zespołu realizującego projekt Heriverde dotyczyło budynków zabytkowych, w których przechowuje się i udostępnia zbiory biblioteczne i archiwalne. Zaprezentowano modelowanie mikroklimatu i zużycia energii w bibliotekach i archiwach przy zastosowaniu nowego modułu oprogramowania WUFI®Plus służącego do symulacji przepływu ciepła i pary wodnej w budynkach, który uwzględnia wzajemny wpływ zbiorów na kształtowanie się mikroklimatu oraz mikroklimatu na zbiory. Zademonstrowano jak wielkie oszczędności energii w magazynach muzealnych i bibliotecznych można osiągnąć przez uszczelnienie przegród zewnętrznych i zmniejszenie do niezbędnego minimum wymiany powietrza między wnętrzem a przestrzenią zewnętrzną.

pdfczytaj dalejzwiń

Prezentacja programu HERIe na konferencji w Paryżu

W trakcie konferencji współorganizowanej przez trzy grupy robocze Komitetu Konserwacji Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM zaprezentowano oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń.

29-30 września 2016 w Narodowym Instytucie Historii Sztuki w Paryżu odbyła się konferencja „Zagadnienia fizyki w konserwacji malarstwa: monitorowanie, dokumentacja i zabiegi” współorganizowana przez trzy grupy robocze Komitetu Konserwacji Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM – Malarstwo, Prewencja Konserwatorska oraz Dokumentacja, francuski Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Uniwersytet Paryski Panthéon-Sorbonne. W trakcie konferencji zaprezentowano oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń konkretnych obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu eksponowanych w rzeczywistych warunkach otoczenia mierzonych lub symulowanych. Oprogramowanie wzbudziło zainteresowanie wielu specjalistów ze względu na jego dostępność dla każdej osoby zajmującej się ochroną zbiorów, która nie musi mieć specjalistycznego wykształcenia z zakresu nauk ścisłych czy technicznych. W czasie konferencji naukowcy wdrażający projekt HERIVERDE przeprowadzili rozmowy z partnerami zagranicznymi o możliwościach dalszego finansowania rozwoju oprogramowania po zakończeniu realizacji projektu NCBiR, tak aby oprogramowanie stało się platformą wykorzystania wyników międzynarodowych badań do opracowania coraz doskonalszych algorytmów opisujących zagrożenia różnych kategorii obiektów dziedzictwa.

pdfczytaj dalejzwiń

Współpraca z Politechniką w Eindhoven

8 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie, którego celem było określenie obszarów współpracy pomiędzy naukowcami z Politechniki w Eindhoven i przedstawicielami projektu Heriverde.

Grupa badawcza „Fizyka Budowli” Politechniki w Eindhoven jest jednym z kilku najważniejszych na świecie ośrodków badań nad wpływem klimatu na obiekty zabytkowe, zarówno zabytki ruchome jak i budowle – obiekty dziedzictwa architektonicznego. Od końca 2012 roku grupa ta koordynuje projekt Climate4wood „Wpływ klimatu na dekorowane płaskie elementy drewniane”, współrealizowany przez Rijksmuseum, Holenderski Instytut Dziedzictwa Kultury oraz Politechnikę w Delft. 8 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie, którego celem było określenie obszarów współpracy pomiędzy naukowcami z Politechniki i przedstawicielami projektu HERIVERDE. Podczas zebrania zaprezentowano oprogramowanie HERIe. Naukowcy z Politechniki w Eindhoven są zainteresowani testowaniem oprogramowania i współpracą, która pozwoli na wykorzystanie wyników projektu Climate4wood w rozbudowie oprogramowania.

pdfczytaj dalejzwiń

II zebranie panelu ekspertów projektu Heriverde

25 kwietnia w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyło się drugie spotkanie Panelu Ekspertów projektu Heriverde.

Realizację projektu Heriverde od samego początku oparto o współpracę z najważniejszymi polskimi instytucjami zaangażowanymi w ochronę zbiorów muzealnych i bibliotecznych, oraz z ekspertami w tej dziedzinie. 25 kwietnia odbyło się drugie spotkanie Panelu Ekspertów projektu, w którym wzięli udział:

  • Małgorzata Bochenek – Dział Konserwacji, Archiwum Narodowe w Krakowie;
  • Łukasz Bratasz – Instytut Ochrony Dziedzictwa Kultury, Uniwersytet Yale, Stany Zjednoczone;
  • Anna Czajka – Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Archiwum Główne Akt Dawnych;
  • Jolanta Czuczko – Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
  • Dorota Jutrzenka-Supryn – Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
  • Anna Sembiring – Dział Konserwacji, Muzeum Historii Żydów Polskich.

 

Zespół ekspertów zapoznał się z informacjami dotyczącymi rozwoju opracowywanych w projekcie narzędzi komputerowych służących ilościowej ocenie zagrożeń oraz modelowaniu zużycia energii i kształtowania się klimatu w budynkach przechowujących zasoby dziedzictwa kultury. Zebrani byli szczególnie zainteresowani oprogramowaniem HERIe, które zaprezentowano w trakcie zebrania. Uczestnicy panelu podkreślali, że dla konserwatorów i innych praktyków zajmujących się na co dzień ochroną zbiorów istotne byłoby powiązanie wskaźnika zagrożeń w oprogramowaniu z rzeczywistymi uszkodzeniami obiektów. Zalecenia takie w pełni pokrywają się z pracami projektu nad wskaźnikiem zagrożenia dla obiektów drewnianych – mebli lub obiektów drewna polichromowanego, ustalonym jako ‘przyrost długości pęknięcia w ciągu roku’, który jest łatwy do interpretacji i stosowania. Wskaźnik taki ustala się przez korelację odkształceń obiektów wywołanych niestabilnością klimatu z przyrostem uszkodzeń bezpośrednio monitorowanym przy zastosowaniu metod akustycznych lub określanym na podstawie analiz archiwalnej dokumentacji fotograficznej obiektów.

czytaj dalejzwiń

Prezentacja programu HERIe na Uniwersytecie Yale

W dniach 11–14 kwietnia 2016 r. profesor Jerzy Duszyński prezes PAN oraz profesor Roman Kozłowski koordynator projektu HERIVERDE uczestniczyli w 8. Światowym Kolokwium Prezydentów Uniwersytetów „Zachowanie dziedzictwa kulturowego: wyzwania i strategie” zorganizowanym przez Uniwersytet Yale pod egidą Narodów Zjednoczonych.

W dniach 11–14 kwietnia 2016 r. profesor Jerzy Duszyński prezes PAN oraz profesor Roman Kozłowski koordynator projektu HERIVERDE uczestniczyli w 8. Światowym Kolokwium Prezydentów Uniwersytetów „Zachowanie dziedzictwa kulturowego: wyzwania i strategie” zorganizowanym przez Uniwersytet Yale pod egidą Narodów Zjednoczonych. Kolokwia organizuje regularnie od 2004 roku pięć uniwersytetów amerykańskich (New York, Columbia, Princeton, Pennsylvania i Yale). Ich przedmiotem są wybrane zagadnienia ważne dla globalnej społeczności. W tegorocznym Kolokwium wzięło udział 30 prezydentów, rektorów i kanclerzy instytucji naukowych z całego świata (między innymi Princeton University, Brown University, University College London, Uppsala Universitet, Smithsonian Institution, Sorbonne – Universités – Muséum national d’histoire naturelle, University of Ghana, Shandong University, Oxford University, Boğaziçi University)  jak również towarzyszący im eksperci. W ramach kolokwium odbyły się liczne wykłady, w tym Iriny Bokovej, dyrektor generalnej UNESCO, i Ban Ki-moona, sekretarza generalnego ONZ.

 

Częścią Kolokwium był warsztat „Zrównoważona konserwacja dziedzictwa kulturowego” zorganizowany 12 kwietnia 2016 roku przez Instytut Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Yale, w którym wzięli udział eksperci uczestniczący w Kolokwium. Profesor Roman Kozłowski reprezentujący Polskę zaprezentował oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu, opracowane w ramach projektu HERIVERDE. 

pdfczytaj dalejzwiń

Ocena ryzyka w obszarze dziedzictwa kulturowego

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano w Muzeum Narodowym w Krakowie podczas warsztatu prezentującego metodykę oceny ryzyka w obszarze dziedzictwa kulturowego.

11 grudnia 2015 w ramach działań Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem w Muzeum Narodowym w Krakowie odbył się warsztat prezentujący metodykę oceny ryzyka w obszarze dziedzictwa kulturowego. Warsztat był skierowany do osób uczestniczących w procesie zarządzania zbiorami i ich ochroną, w szczególności do kustoszy i konserwatorów, którzy w praktyce realizują ocenę ryzyka. Podczas warsztatu zaprezentowano oprogramowanie HERIe służące ilościowej ocenie zagrożeń obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu. Oprogramowanie może wspierać osoby prowadzące ocenę zagrożenia zabytków na skutek niedostatecznej stabilności warunków mikroklimatu w otoczeniu obiektów.

pdfczytaj dalejzwiń

Prezentacja programu HERIe na konferencji w Warszawie

Oprogramowanie HERIe zaprezentowano polskiemu środowisku związanemu z ochroną dziedzictwa podczas konferencji „Analiza chemiczna w ochronie zabytków”.

3-4 grudnia 2015 odbyła się najważniejsza w Polsce coroczna konferencja dotyczącej badań nad dziedzictwem „Analiza chemiczna w ochronie zabytków” organizowana przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja pozwoliła na zaprezentowanie polskiemu środowisku związanemu z ochroną dziedzictwa oprogramowania HERIe służącego ilościowej ocenie zagrożeń obiektów wrażliwych na zmiany parametrów mikroklimatu.

pdfczytaj dalejzwiń

Projekt Heriverde na konferencji SEAHA w Londynie

Podczas międzynarodowej konferencji SEAHA w Londynie zaprezentowano obydwa narzędzia wspierające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów opracowywane w projekcie HERIVERDE. 

Podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej badań z dziedziny nauk ścisłych i inżynieryjnych w obszarze dziedzictwa, sztuki i archeologii zaprezentowano obydwa narzędzia wspierające efektywność energetyczną muzeów, bibliotek i archiwów opracowywane w projekcie HERIVERDE. Pierwszym z nich jest program HERIe służący ilościowej ocenie zagrożenia obiektów wrażliwych na zmiany parametrów klimatu. Drugim, specjalistyczny moduł oprogramowania WUFI® Plus umożliwiający bardziej precyzyjne modelowanie mikroklimatu i zużycia energii w muzeach, bibliotekach i archiwach.

pdfczytaj dalejzwiń